Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Ekologicznej I kadencji

I. Postanowienia ogólne

 1. Młodzieżowa Rada Ekologiczna będzie organem doradczym Ministra Środowiska powołanym na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.).
 2. Młodzieżowa Rada Ekologiczna będzie składać się z 32 członków, wybranych spośród kandydatur nadesłanych w niniejszym Naborze.
 3. Organizatorem Naboru jest Ministerstwo Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, (dalej „Organizator”).
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Naboru, które uczestnik Naboru (dalej „Uczestnik”), o którym mowa w punkcie II, akceptuje w chwili przystąpienia.
 5. Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od 1 czerwca 2020 do 19 sierpnia 2020r.
 6. Udział w Naborze jest nieodpłatny i dobrowolny.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Naboru, tj. udzielaniem informacji na temat Naboru, oceną Uczestników oraz ich wyborem sprawują pracownicy Organizatora.

II. Uczestnik naboru

01. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia Naboru ma skończone 13 lat, a nie ma ukończonych
21 lat i która zaakceptowała Regulamin.

02. Uczestnik w związku z wysłaniem zgłoszenia w Naborze oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Naboru;
  2. zapoznał się z klauzulą przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z Naborem.
  3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem.

III. Miejsce, czas i zasady Naboru

 1. Zgłoszenie do Naboru odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej mre.srodowisko.gov.pl .
 2. Przyjmowanie zgłoszeń w Naborze będzie trwało od dnia ogłoszenia, tj. od 1 czerwca 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. (decyduje data wysłania formularza na serwer Ministerstwa Środowiska).
 3. Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszeń oraz rozstrzygnięcie Naboru będą trwały
  do 24 sierpnia 2020 r.
 4. Zasady udziału w Naborze
 5. Uczestnik przystępując do Naboru, przesyła Organizatorowi wypełniony formularz Naboru
  dostępny na stronie internetowej: mre.srodowisko.gov.pl
 6. Zgłoszenie podlega weryfikacji w oparciu o kryteria: formalne i merytoryczne.
KRYTERIA FORMALNE OCENA
Formularz zgłoszenia TAK
Akceptacja regulaminu TAK

KRYTERIA MERYTORYCZNE

Przygotowanie odpowiedzi  na pytanie „Jak i dlaczego należy dbać o środowisko.”

Tekst napisz na maksymalnie 4000 znaków.

Oceniać będziemy kreatywność przygotowanego uzasadnienia oraz prezentacji Twojej osoby, jak również współpracę, komunikatywność i zaangażowanie, w akcje środowiskowe zbieżne z celami działania Ministerstwa Środowiska.

IV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres korespondencyjny,
 4. c) numer telefonu,
 5. d) adres e-mailowy.
 6. Utrwalanie wizerunku Uczestnika (w formie zdjęć, filmów) wymaga jego zgody, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego również zgody jego rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Administratorem danych osobowych oraz utrwalonego wizerunku, zbieranych w ramach Naboru jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
 8. Osoby, których dane dotyczą i których wizerunek został utrwalony, w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni, mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Ministra Środowiska inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W celu skontaktowania się z inspektorem można wysłać
  e-mail na adres: ochrony.danych@klimat.gov.pl lub pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Naboru i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 10. Każdy z Uczestników posiada prawo do:
 11. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych,
 12. sprostowania danych osobowych,
 13. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 15. Każdy z Uczestników posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 16. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych dla potrzeb realizacji Naboru, Zgłoszenie nie bierze udziału w Naborze
  i podlega zniszczeniu.
 17. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach), o wynikach Naboru.
 18. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 19. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi informatyczne dla Ministerstwa Środowiska.
 20. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Naboru Uczestników, ale nie dłużej niż 6 miesięcy po jego zakończeniu

V. Postanowienia końcowe

01. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Naboru, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Naboru.

02. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.

03. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Naboru. Informacja o zmianach Regulaminu lub odwołaniu Naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz profilach społecznościowych Organizatora.