Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Organizator będzie zbierał następujące dane:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres korespondencyjny,
 4. c) numer telefonu,
 5. d) adres e-mailowy.
 6. Utrwalanie wizerunku Uczestnika (w formie zdjęć, filmów) wymaga jego zgody, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego również zgody jego rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Administratorem danych osobowych oraz utrwalonego wizerunku, zbieranych w ramach Naboru jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
 8. Osoby, których dane dotyczą i których wizerunek został utrwalony, w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni, mogą kontaktować się z wyznaczonym przez Ministra Środowiska inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W celu skontaktowania się z inspektorem można wysłać
  e-mail na adres: ochrony.danych@klimat.gov.pl lub pismo na adres: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Naboru i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
 10. Każdy z Uczestników posiada prawo do:
 11. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i uzyskania kopii danych,
 12. sprostowania danych osobowych,
 13. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 15. Każdy z Uczestników posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 16. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych dla potrzeb realizacji Naboru, Zgłoszenie nie bierze udziału w Naborze
  i podlega zniszczeniu.
 17. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach), o wynikach Naboru.
 18. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 19. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi informatyczne dla Ministerstwa Środowiska.
 20. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Naboru Uczestników, ale nie dłużej niż 6 miesięcy po jego zakończeniu
 21. Postanowienia końcowe
 22. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków lub zasad Naboru, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Naboru.
 23. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Naboru. Informacja o zmianach Regulaminu lub odwołaniu Naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz profilach społecznościowych Organizatora.