FAQ – najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja do MRE potrwa do 19 sierpnia 2020 roku.

Kandydaci do Młodzieżowej Rady Ekologicznej zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach prowadzonej rekrutacji w terminie 7 dni od zakończenia procesu otrzymania zgłoszeń.

Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia Naboru ma skończone

13 lat, a nie ma ukończonych 21 lat.

Od osób poniżej 18 roku życia wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego.

Zgłoszenie do MRE odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej mre.srodowisko.gov.pl. Przejdź do formularza zgłoszeniowego MRE.

MRE będzie składać się z 32 członków wybranych spośród nadesłanych kandydatur.

Organizatorem rekrutacji do MRE jest Ministerstwo Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Udział w rekrutacji jest nieodpłatny i dobrowolny.

Przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych do MRE będzie trwało od dnia ogłoszenia, tj. od 1 czerwca 2020 r. do września 2020 r. (decyduje data wysłania formularza na serwer Ministerstwa Środowiska).

Zgłoszenie do MRE podlega weryfikacji w oparciu o kryteria: formalne i merytoryczne.

KRYTERIA FORMALNE OCENA
Formularz zgłoszenia TAK
Akceptacja regulaminu TAK

KRYTERIA MERYTORYCZNE

Przygotowanie odpowiedzi  na pytanie „Jak i dlaczego należy dbać o środowisko.”

Tekst napisz na maksymalnie 4000 znaków.

Oceniać będziemy kreatywność przygotowanego uzasadnienia oraz prezentacji Twojej osoby, jak również współpracę, komunikatywność i zaangażowanie, w akcje środowiskowe zbieżne z celami działania Ministerstwa Środowiska.

W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu MRE.